Vertrouwelijkheid

Privacy Statement

Dit is de website van CRMB vzw. (Ondernemingsnummer BE. 450.089.205)

Onze maatschappelijke zetel Rue du Mont-à-Leux 66, BE-7700 Mouscron, Belgium
Ons postadres is Fazantenlaan 59, 3010 Kessel Lo ,Belgium.

De CRMB vzw respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De CRMB vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

1. Communicatie via elektronische weg

Voor elk bezoek aan onze website herkent onze webserver enkel uw domeinnaam automatisch, en niet uw e-mailadres.

Tijdens uw bezoek aan onze site bewaren wij volgende gegevens:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u onze webpagina bezoekt;
 • uw e-mailadres als u berichten of vragen stuurt op onze site;
 • uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons;
 • alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en/of inschrijvingen op de website).

Deze informatie wordt gebruikt om:

 • u info te geven over informatie, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden en/of partners;
 • u onze nieuwsbrieven te versturen;

Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder). Op deze site worden geen cookies gebruikt (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. )

Wij hebben reeds aangepaste veiligheidsmaatregelen ingesteld om verlies, misbruik of verandering van de gegevens ontvangen op onze website, tegen te gaan.

2. Communicatie via de post

Als u ons uw postadres geeft via de website, zult u enkel de info krijgen waar u om gevraagd heeft of recht op heeft en dit op het adres dat u ons doorgegeven hebt.

Wij gebruiken dit adres :

 • om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren;
 • u ons magazine " Classic Racing Motorcycles Belgium " te versturen, voor zover u hier recht op heeft;

Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

3. Communicatie via de telefoon

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via onze website, kunt u door onze vereniging opgebeld worden indien we bijkomende informatie nodig zouden hebben.

Als u liever niet meer dergelijk opgebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

4. Recht van verzet / opt-out

Ter info:

Het Opt-out systeem is het systeem voor het op grote schaal verzenden van periodieke e-mail. Het houdt in dat de e-mail zonder toestemming vooraf wordt toegestuurd, terwijl de ontvanger kan aangeven het betreffende periodiek voortaan niet meer te willen ontvangen.

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze diensten (of die van onze leden) aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar het onderstaande adressen:

 • info@crmb.be : om geen elektronische post meer te ontvangen;
 • info@crmb.be : om geen gewone post meer te ontvangen;
 • info@crmb.be : om geen informatie meer te ontvangen via de telefoon;

Als u geen mailings, telefoontjes of e-mails wil ontvangen van welke Belgische onderneming dan ook, kunt u contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch, op het gratis nummer: 0800-91 887
 • per brief: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, BE- 1020 Brussel
 • on line: www.robinsonlist.be

5. Recht van toegang en verbetering van gegevens

U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren.

In deze twee gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@crmb.be .

6. Doorzending aan derden

Wij hebben geen partnership of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan noch verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als u denkt dat onze site ons "Privacy Statement" zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact opnemen met onze vereniging op het volgende adres:

CRMB vzw.

Rue du Mont-à-Leux 66

BE-7700 Mouscron

Belgium

WETTELIJKE BEKENDMAKING

Door het feit zelf gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd

De CRMB vzw heeft als doelstelling u langs deze website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn.

De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden", zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg.

Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten.

De CRMB vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken.

De naam en het logo van de CRMB, namen en logo's van verenigingen, firma's, producten en diensten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden.

De teksten die door de CRMB opgesteld zijn mogen enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de CRMB vzw gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld.

De CRMB vzw